Общи условия за използване на услугите на Отзиви.БГ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат начина на ползване на сайта "ОТЗИВИ.БГ" (по-нататък „сайта и правата и задълженията, произтичащи от ползването на сайта, между потребителите и сайта.

Те са задължителни за спазване от ползувателите на сайта. В случай, че потребителят не е съгласен с общите условия изложени по-долу не следва да използва сайта ОТЗИВИ.БГ
Потребителите могат да използват услугите предоставяни от сайта единствено за лични/нетърговски цели.

При добавяне на мнение/коментар потребителите декларират, че коментарът представлява тяхно лично мнение, формирано в резултат от личен опит, което не цели увреждане на правата и законните интереси на производителите, вносителите, разпространителите или търговците предлагащи съответна стока или услуга. Сайтът не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

Сайтът запазва правото си да подлага на езикова редакция добавените от потребителите отзиви, въпроси и отговори. Езиковата редакция не променя смисъла на публикувания отзив, като поправя допуснати граматически, правописни и стилови грешки.

Достъпът до сайта ОТЗИВИ.БГ може да доведе до съхраняване на обем от информация на компютъра на потребителя. Тази информация е под формата на "cookie" или подобен тип файл с данни, чрез който сайтът улеснява навигацията в страниците си. Cookies са малки файлове, които браузърът разполага върху твърдия диск на потребителя. Тези "cookies" се използват за съхранение на потребителски имена, пароли и предпочитания, следят работата на сайта и персонализират страниците според посетителя.  Интернет браузърът дава възможност "cookies" да бъдат изтрити от твърдия диск, да се блокира получаването на "cookies" или възможност за известяване, когато "cookie" се съхранява на компютъра на потребителя.

Достъпът до сайта и ползването му са безплатни. Сайтът не носи отговорност за предоставените отстъпки или други преференциални предложения на нашите партньори. Сайтът само предоставя единствено информация за лични мнения на крайни потребители за използвани от тях стоки или услуги.

 Посетителите ползват услугите на ОТЗИВИ.БГ на свой собствен риск. Ако посетител нанесе технически повреди на сайта или системите на ОТЗИВИ.БГ, потребителят носи пълната отговорност за всички задължения и разходи, произтичащи от тези повреди.

Сайтът запазва правото си да не публикува отзив на потребител, негов въпрос или отговор. 

Сайтът запазва правото си да наложи временно или постоянно ограничение (бан) за ползване на услугите на сайта на който и да било потребител.. 

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

“Отзив” е всяко мнение за продукт или услуга, написано от потребител в сайта „Отзиви.бг“

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- предоставяне на възможност за писане на отзиви за ползване на стока или услуга и оценяването и;

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за публикуване на отзиви, както и за участие в предлаганата от сайта програма за лоялност;

- получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта;

- възможност за публикуване на въпроси и отговори, свързани с представените продукти и услуги на сайта;


"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което сайтът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие със закона или интернет етиката, в включително DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са собственост на сайта и са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Използването им без изрично разрепение и в нарушение на тези Общи условия представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото законодателство. Съдържанието на страниците не може да се съхранява, редактира или разпространява без съгласието на собственика. Авторските права върху логата са собственост на техните притежатели.V. Органичаване на отговорността

Сайтът прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Сайтът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на сайта за нейната достоверност и без да поема отговорност за злонамерени действия на трети лица.

Сайтът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Сайтът не носи отговорност за публикуваните на сайта мнения, становища, отзиви и други, включително тяхното съдържание, достоверност, авторство, автентичност, насоченост и други, както и относно качествата на коментираните в сайта марки и продукти.


Сайтът  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Сайтът  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Сайтът си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите които се ползват срещу регистрация са:

- Възможност за публикуване на отзиви за услуги или стоки в сайта ОТЗИВИ.БГ;

-Задаване на въпроси и даване на отговор в сайта ОТЗИВИ.БГ;

- Участие в програмата за лоялност на сайта;

Потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създат свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.


Сайтът си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи.


Сайтът си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Програма за лоялност

Регистрираните потребители имат възможност за участие в Програмата за лоялност на сайта  чрез секцията Витрина.

Програмата за лоялност дава възможност на потребителите:

1. Да събират ОТЗИВИ.БГ точки, като за всеки пубикуван на сайта отзив за стока или услуга, потребителят получава 1 (една) точка.

Потребител,  съгласил се да получава Бюлетин Отзиви.бг, получава 10 (десет) бонус точки.

За първо публикувано мнение под продукт, потребителят получава 2 (две) бонус точки.

Събраните точки се актуализират в профила на потребителя.

Сайтът има правото да променя броя на точките по програмата за лоялност.

2. Да обменят така събраните точки срещу стоки или услуги, актуални и предоставяни от сайта ОТЗИВИ.БГ към момента на обмяната в секцията на ВИТРИНА на сайта.

Единствено стоките и услугите представени в секцията ВИТРИНА могат да бъдат разменяни срещу точки. Секцията Витрина съдържа всички възможни награди, включени в тази програма.

В изключителни случаи е възможно дадена стока или услуга да е изчерпана макар и да не е премахната от секция Витрина. В този случай Сайтът информира потребителя за невъзможността за обмяна на точки. Сайтът не носи отговорност за вреди, произтекли от невъзможност потребителят да обмени точките си срещу точно определена стока или услуга.

3. След използване на правото за получаване на награда, съответният използван брой точки се изважда от индивидуалната сметка на потребителя.

Не се допуска замяната на спечелените награди срещу стойността им в пари.

4. ОТЗИВИ.БГ обменя точките срещу наградите предложени във ВИТРИНАТА само при изпълнение на изискванията за приемане и изпращане на поръчка от страна на потребителите. При неизпълнение на тези изисквания, ОТЗИВИ.БГ не изпълнява обмяната и поръчката.

Сайтът не гарантира печалби и не поема отговорност за загуби, претърпяни от потребителя или трети лица в резултат от участие на потребител в мотивационната програма или в резултат от ползване на стоки или услуги, обменени срещу ОТЗИВИ.БГ точки.

VIII. Промени


Сайтът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.05.2013 г, последна промяна 24.11.2013 г.